توجه: بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی فسا می رساند؛ برنامه آزمون های میان ترم پیوست شده نسخه نهایی نیست و با توجه به درخواست اساتید ممکن است بروز رسانی شود.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: