مهندس نجمه صادقی رونیزی

مهندس نجمه صادقی رونیزی

کارشناس مسئول مرکز آموزش مجازی تلفن: 07153102426 شماره داخلی: 2426 تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
مهندس محبوبه معصومی

مهندس محبوبه معصومی

کارشناس آموزش مجازی تلفن: 07153313414 شماره داخلی: 2426 تحصیلات: کارشناس فناوری اطلاعات
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: