مهندس نجمه صادقی رونیزی

مهندس نجمه صادقی رونیزی

کارشناس مسئول مرکز آموزش مجازی تلفن: 07153102426 شماره داخلی: 2426 تحصیلات:

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

مهندس محبوبه معصومی

مهندس محبوبه معصومی

کارشناس آموزش مجازی تلفن: 07153313414 شماره داخلی: 2426 تحصیلات:

کارشناس فناوری اطلاعات

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: